Poslední aktuality:

P O Z V Á N K A     S    N A V R Ž E N Ý M     P R O G R A M E M

na jednání výroční schůze spolku Sportovní klub tenisu, z.s. , dne 26.6.2021 – 10,00 v klubovně klubu

 

 

 1. Zahájení.
 2. Připomenutí – uctění minutou ticha úmrtí člena.
 3. Kontrola usnášeníschopnosti a volba návrhové komise.
 4. Schválení ověřovatele zápisu z VS, schválení programu VS.
 5. Zpráva o činnosti  výboru v roce 2020.
 6. Zpráva o hospodaření za rok 2020.
 7. Zpráva o navrženém rozpočtu na rok 2021.
 8. Zpráva o činnosti závodních družstev – 2020.
 9. Zpráva o činnosti tréninkové školy mládeže – 2020.
 10. Schválení výroční zprávy za rok 2020.
 11. Projednání a schválení navržené výše členských příspěvků roku 2020.
 12. Projednání a schválení některých úprav stanov.
 13. Rozprava – diskuze.
 14. Přestávka a občerstvení.
 15. Projednání návrhu a přijetí usnesení.
 16. Závěr.
(+420) 722 196 476 - Správce | č.ú.: 703551319/0800
Provozní hodiny | Členské poplatky a cena kurtů | Hrací řád