Poslední aktuality:

V sobotu, dne 29.4.2023 od 10,00 hod, se uskuteční v objektu plánské sauny výroční schůze za rok 2022.

P O Z V Á N K A S N A V R Ž E N Ý M P R O G R A M E M

1. Zahájení a schválení programu
2. Zpráva o činnosti výboru v roce 2022
3. Zpráva o hospodaření za rok 2022.
4. Zpráva o navrženém rozpočtu na rok 2023.
5. Zpráva o činnosti závodních družstev – 2022.
6. Zpráva o činnosti tréninkové školy mládeže – 2022.
7. Kontrola usnášeníschopnosti a volba návrhové komise.
8. Schválení ověřovatele zápisu z VS
9. Schválení výroční zprávy za rok 2022.
10. Projednání a schválení navržené výše členských příspěvků roku 2023.
11. Povinnost člena brigádně odpracovat začátkem každé sezóny 4 hodiny.
12. Rozprava – diskuze
13. Projednání návrhu a přijetí usnesení
14. Závěr a občerstvení

(+420) 722 196 476 - Správce | č.ú.: 703551319/0800
Provozní hodiny | Členské poplatky a cena kurtů | Hrací řád