Poslední aktuality:

Hrací řád tenisového klubu

SKT Planá nad Lužnicí

I.

Všeobecná ustanovení

 1. Hrací řád stanovuje práva a povinnosti členů a hostů tenisového klubu pro užívání sportovního areálu.
 1. Areál je majetkem SKT Planá nad Lužnicí. Všichni členové i hosté jsou povinni dbát na to, aby při provozu nedocházelo k jeho poškození.
 1. Při vlastní hře a vystupování mimo dvorce uvnitř areálu, jsou všichni povinni dodržovat chování v rámci základních etických norem klubu.
 1. Členové klubu a hosté jsou povinni řídit se tímto řádem a je pro ně zcela závazný.

 II.

Právo a povinnosti členů při užívání kurtů

 1. Právo užívání kurtů během sezóny vzniká každému členovi tenisového klubu zaplacením členského příspěvku do 31.5. příslušného roku. Nezaplacením členského příspěvku do výše uvedeného termínu, bude člen připuštěn ke hře (do zaplacení čl. příspěvku) až po zaplacení kurtu dle nastaveného aktuálního ceníku (je brán jako host).
 1. Člen je povinen:

–        hrát na dvorcích ve sportovním úboru,

–        hrát pouze ve sportovní obuvi, která nepoškozuje povrch dvorce,

–        uposlechnout pokynů správce a členů výboru.

 1. Kurty č. 2, 3, 4, 5 – včetně nohejbalového se obsazují pouze v provozní době areálu na základě elektronického rezervačního systému. Systém je možný nalézt na webové stránce: www.sktplana.cz– rezervace kurtů nebo www.onlinehq.cz – záložka Planá nad Lužnicí. Podmínky rezervace jsou následující:
 • člen rezervuje (na své jméno; osobně či telefonicky; musí však i být volný termín) čas hry u správce areálu, popřípadě osoby pověřené výborem. Kontakty na dotčené a odpovědné osoby budou včas uveřejněny na webových stránkách, vývěsce a v samotném rezervačním systému klubu,

 

 • člen může být závazně rezervován jednorázově. Rezervace člena se pak uskutečňuje předepsaným způsobem – den předem (15,00 – 20,00 hod.), popřípadě v provozní době aktuálního dne požadované hry – nejméně však ½ hodiny předem,

 

 • u jednorázové rezervace ručí člen za plné využití kurtu. Případně, minimálně hodinu předem – ale v provozní době, nahlásí zrušení dílčí rezervace. Pokud tak neučiní, bude na toto nejprve upozorněn, a při následně nezrušené rezervaci ztrácí ve zbytku sezóny možnost další hry – formou jednorázové rezervace více jak ½ hodiny předem,

 

 • dospělý člen (18 a více let) může požádat (osobně či telefonicky u správce) o dlouhodobou rezervaci, tj. v opakované a stálé termíny. Tuto rezervaci schvaluje výbor. Zájemce pak bude prostřednictvím správce o jeho požadavku do 5 dnů vyrozuměn a případně i trvale zarezervován,

 

 • výbor si vyhrazuje právo – dodatečně určit konkrétní pravidla dlouhodobých rezervací členů – respektive skupin       (např., v případě souběhu nároku rezervace (shoda čísla  kurtu, dne, hodiny),

 

 • u dlouhodobé rezervace ručí člen za plné využití kurtu. Případně, minimálně den předem – do 20,00 hod., nahlásí zrušení dílčí rezervace. Pokud tak neučiní (on nebo jeho stálý/í spoluhráč/i – člen/i), bude na toto nejprve upozorněn a při následně nezrušené rezervaci ztrácí (on i jeho stálý/í spoluhráč/i – člen/i) ve zbytku sezóny možnost další dlouhodobé rezervace,

 

 • v době předem naplánované akce klubem se případný jednotlivý termín z dlouhodobé rezervace ruší,

 

 • člen se smí rezervovat pouze za svou osobu (u nezletilých může i zákonný zástupce). Musí být přítomen hře a nemůže rezervovat jiné osoby,

 

 • k samotné rezervaci kurtu postačí oficiální rezervace jednoho člena.

 

 1. Kurt č. 1 se nedá předem rezervovat. Jeho obsazení se děje podle časového sledu příchozích, anebo jejich dohodou. Pokud dohoda příchozích není možná, pořadí hry určí správce areálu nebo jiná odpovědná osoba (např. některý z členů výboru).

5.   Po skončení hry je možno provést další obsazení kurtu jen v případě, že kurt není obsazen.

6.  Obsazovat lze pouze termíny, které nejsou trvale vyhrazeny pro trénink nebo dopředu naplánované akce klubu (je-li možno, bude známo do 30.4. příslušné sezóny;  tréninková škola mládeže, turnaje, mistrovská utkání ČTS apod.).

7.   Kropení, pokud již tak neučiní správce a je-li potřeba, provádějí sami hráči před začátkem každé hry. Hráči musí po ukončení hry náležitě upravit kurt – tzn. řádně ho srovnat a zamést (popřípadě dbát pokynů správce).

8.   WC, sprchy a šatny jsou k dispozici všem hráčům v objektu klubovny a každý je povinen je udržovat v čistotě.

9.   Každý uživatel sprchy je povinen šetřit vodou.

10. Členové do 15let smí hrát neorganizovaně v pracovní dny, v sobotu a v neděli – po 17. hodině jen v případě, že kurty nejsou v daný den do 16,00 již rezervovány ostatními členy (15 let a více).

11. Každý člen – vlastník klíčů od areálu – pokud je posledním, ručí a je povinen při odchodu zajistit uzamčení kurtů a venkovních dveří klubovny.

12. Každý z členů, kdo má pronajatou skříňku, je povinen uhradit za tuto sezónní poplatek, a to zvlášť nebo současně se zaplacením členského příspěvku příslušného roku.

13. Vstup do klubovny je dovolen pouze v čistém přezutí – např. bez obuvi od antuky.

III.

Organizace hry

Zarezervované hraní opravňuje k obsazení kurtu na 1 nebo 1,5  hodinu hry – v minimálním potřebném počtu hráčů.

 IV.

Hra hostů

 1. Rezervace hry hostů je možná den předem (18,00 – 20,00 hod.), popřípadě v provozní době aktuálního dne požadované hry – nejméně však ½ hodiny předem.
 2. Cena kurtů  – pracovní dny:                   100, – Kč/h – dopoledne        200,- Kč/h – odpoledne
 1. Pokud hraje host se členem klubu, je člen klubu zodpovědný za vyrovnání poplatku (1/2 nebo 1/4 ceny za kurt).
 1. Host je povinen zaplatit poplatek předem u správce (případně u člena, se kterým hraje) a v celé výši dopředu nastavené rezervace (na zkrácení doby hry nebude brán zřetel).

– sobota a neděle (svátek): 120, – Kč/h – dopoledne        160,- Kč/h – odpoledne

 

 1. Každý host je povinen před započetím hry se seznámit s tímto hracím řádem. Host, který odmítá se tímto hracím řádem řídit, může být správcem nebo členem klubu vyloučen ze hry a z kurtů.
(+420) 722 196 476 - Správce | č.ú.: 703551319/0800
Provozní hodiny | Členské poplatky a cena kurtů | Hrací řád